• Podsumowanie projektów pilotażowych

  Zakończyliśmy realizację projektów pilotażowych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Pilotaż nowych typów projektów obejmował najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem. Poniżej przedstawiamy raport podsumowujący pilotaże, który posłuży LGD Miasta Brodnicy do rzetelnego przygotowania Lokalnej...
 • Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 31 maja 2023 r. o godz. 14:45 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica. . Proponowany porządek posiedzenia: 1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia 3.    Przyjęcie porządku posiedzenia 4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju...
 • Raport z konsultacji LSR

  Podczas spotkania podsumowującego przedstawiliśmy raport prezentujący wnioski z serii spotkań konsultacyjnych prowadzonych z: seniorami, młodzieżą, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, którzy chcieli wziąć udział w spotkaniach lub zgłaszali swoje pomysły i potrzeby w inny sposób. Raport przedstawia najważniejsze kwestie i wnioski jakie zostały poruszone podczas spotkań konsultacyjnych i daje obraz tego...
 • Fotorelacja ze spotkania podsumowującego proces konsultacyjny LSR 2023-2027

  Dnia 9 maja 2023 r. w Pałacu Anny Wazówny odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania przedstawione zostały pomysły i wnioski jakie wysunięte zostały podczas spotkań konsultacyjnych oraz wyniki jakie uzyskaliśmy w związku z przeprowadzonym badaniem ankietowym. Druga część spotkania poświęcona była...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 81868

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.