• Uroczyste wręczenie umów na realizacje projektów pilotażowych

    Dnia 4 listopada 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację projektów pilotażowych dla mieszkańców Miasta Brodnicy w ramach typu: Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców...
  • Konsultacje programu współpracy z NGO na 2023 r. – etap II

    Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023. Drugi etap polegał będzie na zgłaszaniu uwag, opinii i wniosków do projektu programu współpracy. Konsultacje potrwają od 21...
  • Wyniki naboru nr 1/2022

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przedstawia wyniki naboru nr 1/2022 na realizację projektów pilotażowych w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P. Projekty wybrane do dofinansowania będą realizowane w ramach Projektu LGD nr RPKP.11.01.00-04-0009/22, który jest współfinansowany ze...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 75690

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.