Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 15 października 2019 roku o godzinie 16:30 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Planowany porządek obrad:

1.   Rozpoczęcie obrad

2.   Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum.

3.   Powołanie protokolanta

4.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.   Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.

6.   Proces decyzyjny- proces wyboru wniosków o powierzenie grantu.