Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 5 sierpnia 2021r. o godzinie 15:30 w Brodnicy przy ul. Nad Drwęcą 30, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Planowany porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie obrad
  2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta
  4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
  5. Ocena wniosków w ramach naboru nr 2021/1.2.1./1

Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia w Biurze LGD Miasta Brodnicy w godzinach pracy biura.

 

Pouczenie:

Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Członkowie Rady mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach Rady oraz zgodnie § 5 ust. 2 tegoż regulaminu w  razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady, członek Rady zawiadamia o tym fakcie przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego, a następnie jest zobowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwienia swej nieobecności w formie pisemnej.