Konsultacje programu współpracy z NGO na 2023 r. – etap II

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023. Drugi etap polegał będzie na zgłaszaniu uwag, opinii i wniosków do projektu programu współpracy. Konsultacje potrwają Więcej…

Wyniki naboru nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przedstawia wyniki naboru nr 1/2022 na realizację projektów pilotażowych w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P. Projekty wybrane do dofinansowania będą realizowane w ramach Projektu LGD nr RPKP.11.01.00-04-0009/22, który jest współfinansowany Więcej…