Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 29 marca 2023 r. o godz. 15:45

w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)

2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia

3.    Przyjęcie porządku posiedzenia

4.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały.

5.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok. Podjęcie uchwały.

6.    Sprawozdanie z działalności Zarządu.

7.    Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.

8.    Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.

9.     Stan realizacji planu komunikacji w 2023 r.

10.   Płatność składek członkowskich za 2023 r.

11. Wprowadzenie zmian w statucie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy.

12.  Wolne głosy i wnioski.

13.  Zakończenie posiedzenia

 

  

Zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia oraz zgodnie z § 12 ust. 2 pkt d utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuję wskutek wykluczenia przez Zarząd z powodu czterokrotnej nieobecności na Walnym Zebraniu.

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień prosimy o obecność na posiedzeniu.