Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza
na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 31 maja 2023 r. o godz. 14:45
w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.
.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia
3.    Przyjęcie porządku posiedzenia
4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2021-2027
5.    Wolne głosy i wnioski.
6.    Zakończenie posiedzenia.
 
Zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia oraz zgodnie z § 12 ust. 2 pkt d utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuję wskutek wykluczenia przez Zarząd z powodu czterokrotnej nieobecności na Walny Zebraniu.
Z uwagi na ważność omawianych zagadnień prosimy o obecność na posiedzeniu.
.