Podpisaliśmy umowę na realizację projektu “Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”

31 sierpnia 2023 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”. Celem projektu jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym Więcej…

Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych “TŁOK” zaprasza na bezpłatne szkolenie adresowane do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z terenu subregionu 3 (pow. brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, wąbrzeski, świecki). Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie: rodzaje działalności narzędzia z planowania ekonomicznego podstawowe wskaźniki ekonomiczne Więcej…

Usługi Opiekuńcze w Twoim domu

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”. Celem projektu jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i znacznym ze sprzężeniami z Więcej…

Umowy na pilotaże

4 sierpnia2023 r. Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisała 10 umów na realizację projektów pilotażowych skierowanych do mieszkańców Brodnicy. Łączna kwota przekazanych grantów wynosi 256 746,00 zł. Beneficjentom gratulujemy i życzymy powodzenia. Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki naboru nr 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przedstawia wyniki naboru nr 1/2023 na realizację projektów pilotażowych w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P. Projekty wybrane do dofinansowania wraz z kwotą dofinansowania: Fundacja Dzika Więcej…

Zapraszamy na spotkania

Zapraszamy na kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych, które dofinansowywane będą ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.  

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych, które dofinansowywane będą ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. 13 czerwca 2023 r. godz. 14.30 Urząd Miejski w Brodnicy Zapraszamy Państwa do zgłaszania pomysłów, na co można by przeznaczyć środki finansowe w ramach projektów Więcej…

Podsumowanie projektów pilotażowych

Zakończyliśmy realizację projektów pilotażowych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Pilotaż nowych typów projektów obejmował najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem. Poniżej przedstawiamy raport podsumowujący pilotaże, który posłuży Więcej…

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 31 maja 2023 r. o godz. 14:45 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica. . Proponowany porządek posiedzenia: 1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Więcej…