“Brodnicka Gra Miejska – Pajęcza sieć historii”

EF5 od grudnia realizuje projekt “Brodnicka Gra Miejska – Pajęcza sieć historii”. Celem projektu jest umożliwienie grupie docelowej, przy wsparciu ekspertów utworzenia atrakcji turystycznej wykorzystującej atuty historyczne miasta będącej innowacyjną alternatywą. Uczestnicy projektu na aktywnych warsztatach na podstawie technicznej bazy gry miejskiej opracują rozwiązanie turystyczne dostępne i interesujące dla każdej Więcej…

“Wzmacnianie pewności siebie u dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą rówieśniczą”

Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych od grudnia realizuje projekt ” Wzmacnianie pewności siebie u dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą rówieśniczą”. Celem projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętym przemocą rówieśniczą w szkołach na terenie Miasta Brodnicy.  Wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez pracę w nowym otoczeniu na zapleczu dyscyplin motocyklowych: żużla i motocrossu. Więcej…

“Koło gospodyń miejskich”

Brodnickie Stowarzyszenie Kultury od listopada realizuje projekt “Koło gospodyń miejskich”. Celem projektu jest podniesienie świadomości i powrót do kultywowania lokalnej tradycji i zwyczajów, a także podniesie poczucia ważności dla siebie nawzajem i lokalnej społeczności. W ramach projektu przewidziano warsztaty z haftowania, warsztaty kulinarne, teatralne oraz wystawę na zakończenie projektu.   Więcej…

“Gildia brodnickich odkrywców”

Fundacja Brama Epok od listopada realizuje projekt ” Gildia brodnickich odkrywców”. Celem projektu jest edukacja historyczna i społeczna uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Brodnicy. Edukacja dotyczy historii miasta przez pryzmat dawnych rzemieślników i wskazanie, jak umiejętności wytwórcze mogą wpływać na poprawę jakości życia wraz z praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy. Więcej…

“Potrzebni i aktywni zawodowo pomimo barier”

Podkarpacka Fundacja Społeczna od grudnia realizuje projekt “Potrzebni i aktywni zawodowo pomimo barier”. Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu poszukiwania pracy i kluczowych kompetencji osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, zamieszkałych w mieście Brodnica. W ramach projektu uczestnicy m.in. będą brali udział w warsztatach efektywnej komunikacji oraz przygotują wirtualne CV.

Uroczyste wręczenie umów na realizacje projektów pilotażowych

Dnia 4 listopada 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację projektów pilotażowych dla mieszkańców Miasta Brodnicy w ramach typu: Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. Więcej…

Konsultacje programu współpracy z NGO na 2023 r. – etap II

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023. Drugi etap polegał będzie na zgłaszaniu uwag, opinii i wniosków do projektu programu współpracy. Konsultacje potrwają Więcej…

Wyniki naboru nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przedstawia wyniki naboru nr 1/2022 na realizację projektów pilotażowych w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P. Projekty wybrane do dofinansowania będą realizowane w ramach Projektu LGD nr RPKP.11.01.00-04-0009/22, który jest współfinansowany Więcej…

Grant rzeczniczy na konsultacje programu współpracy z NGO

Wspólnie z Urzędem Miejskim w Brodnicy rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023 Grant rzeczniczy na ten cel pozyskaliśmy z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach konkursu “Wspólne sprawy, wspólne działania. Granty i bony dla organizacji pozarządowych” Na spotkania konsultacyjne zapraszamy 4 i 10 października 2022 r. Więcej…