Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2021/1.2.1./1

Brodnica, 30 czerwiec 2021 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze

wniosków o powierzenie grantu

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

 

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

 

 

Numer naboru LGD: 2021/1.2.1./1

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców

 

Cel szczegółowy:

LSR: Organizowanie i animowanie społeczności lokalnej na obszarze LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie/typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

 

Oś Priorytetowa 11

 

Działanie:

 

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

 

 

I. INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania (11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR) (Numer naboru: 2021/1.2.1./1)

Nabór dotyczy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w ramach:

CELU OGÓLNEGO LSR 1.0: Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru LSR

CELU SZCZEGÓŁOWEGO LSR 1.2.: Organizowanie i animowanie społeczności lokalnej na obszarze LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej

II. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski – 14.07.2021 r. od godz. 7:15

Termin, do którego można składać wnioski – 21.07.2021 r. do godz. 15:00

Planowany Termin rozstrzygnięcia konkursu – 10 wrzesień  2021 r.

Termin Realizacji Wniosku – planowane przedsięwzięcie nie może mieć charakteru jednorazowego wydarzenia i będzie realizowane przez okres co najmniej 2 miesięcy.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze

Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy

ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica,

w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek – piątek

w godzinach 7:15-15:00.

 

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Wniosek o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dostępnym na stronie: https://lgd.brodnica.pl/index.php/konkursy, następnie wersję papierową wniosku o dofinansowanie, wydrukowaną z wygenerowanego z generatora wniosków aplikacyjnych, podpisanego przez osoby uprawnione wraz załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie wydruku, w terminie naboru w biurze LGD Miasta Brodnicy, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica.

Wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych należy wypełnić w sposób kompletny tzn. wypełnić w języku polskim wszystkie pola wskazane we wniosku o dofinansowanie.

Jeśli dane pole we wniosku o dofinansowanie nie dotyczy danego wniosku o powierzenie grantu to należy wpisać: „nie dotyczy” lub „-„.

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze).

Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o powierzenie grantu (pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku o powierzenie grantu: należy je załączyć w oryginale w jednym egzemplarzu do wersji papierowej wniosku o powierzenie grantu.

Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o powierzenie grantu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

 

– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji, 

 

– drogą pocztową lub kurierem (za potwierdzeniem odbioru) – decyduje data wpływu do siedziby LGD.

 

 

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę, tj.: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

VI. GRUPA DOCELOWA GRANTU – OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA

Składane wnioski o powierzenie grantu powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 

– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

 

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

-działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe;

– lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– rozwiązania  w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).

 

VIII. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU

Forma wsparcia: zaliczka

 

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

 

Wysokość minimalna grantu wynosi 25 000,00 i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

VIII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 379 544,12 PLN

 

IX. ETAPY WERYFIKACJI

Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane w następujących etapach:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

– w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinasowania;

– jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 5 dni robocze (do 50 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie).

 

X. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS 1.2.1., stanowiących załącznik nr 17 do Ogłoszenia oraz\ dostępnych na stronie (www.lgd.brodnica.pl zakładka KONKURSY LGD) i w biurze LGD.

 

XI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do 15:15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: biuro@lgd.brodnica.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD – Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa stanowią załącznik nr 11 do Ogłoszenia.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1.  Wzór Wniosku o powierzenie grantu.

2.  Wzór Umowy o powierzenie grantu.

3.  Wzór Harmonogramu Płatności.

4.  Wzór Wniosku o rozliczenie grantu.

5.  Kryteria Wyboru Projektów.

6. Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia odwołania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych.

7.  Katalog Dopuszczalnych Stawek Maksymalnych dla towarów i usług. 

8.  Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.

9.   Wzór Oferty Cenowej- do fakultatywnego zastosowania.

10. Wzór Pełnomocnictwa.

11. Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa prowadzonego przez Pracowników Biura LGD Miasta Brodnicy.

12.  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS.

13.  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa.

14. Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej.

15.  Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9.

16. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem – 1.2.1   

17.  Oświadczenie o komunikacji elektronicznej do korespondencji projektowej.

18. Procedura monitorowania i kontroli powierzonych grantów EFS.

19. Procedura wdrażania grantu EFS.

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

FAQ Pytania i odpowiedzi do zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe.

 

Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. ,, Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA na

 www.lgd.brodnica.pl

zakładka KONKURSY LGD

 

Link do generatora wniosków:

 https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php? a=e3da4ed95ccab24d&&b=b578a8d581e6c8c04fa078e6dd5dd564&fbclid=IwAR0uzRLHQZW3A8rLmwvgBKb7SWIOqe6jKd0NWecoSln6QC5yA-IrlBbGHKw

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.