Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przedstawia wyniki naboru nr 1/2022 na realizację projektów pilotażowych w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P.

Projekty wybrane do dofinansowania będą realizowane w ramach Projektu LGD nr RPKP.11.01.00-04-0009/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.030.2022 o dofinansowanie Projektu pn.: „Projekt pilotażowy dla mieszkańców Miasta Brodnicy 1” nr RPKP.11.01.00-04-0009/22 z dnia 9 maja 2022 r.).

Projekty dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.