Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przedstawia wyniki naboru nr 1/2023 na realizację projektów pilotażowych w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P.

Projekty wybrane do dofinansowania wraz z kwotą dofinansowania:

  1. Fundacja Dzika Lekcja pn. Terenowa edukacja ekologiczna. O tym, jak ważna jest bioróżnorodność na przykładzie jeży – 40 230,00 zł
  2. Stowarzyszenie Planeta Kobiet pn. Międzypokoleniowa Akademia Rękodzieła i Rzemiosła – 26 748,00 zł
  3. Stowarzyszenie „Sympatycy Języków Obcych” pn. Angielski w pracy – 38 016,00 zł
  4. Fundacja Przedsiębiorczości Synergia pn. W zdrowym ciele zdrowy duch – Brodnicka Integracja Kulinarno-Kulturalna – 18 192,00 zł
  5. Sagitta pn. Zamkowa Manufaktura Księżnej Anny – 25 009,20 zł
  6. Stowarzyszenie Street Artists pn. Just Jam’23 – 11 640,00 zł
  7. Fundacja Ale Szkoła! pn. Tutoring – edukacja inaczej – 19 920,00 zł
  8. Fundacja Brama Epok pn. 725 lat historii pokoleń Brodnicy – 16 752,00 zł
  9. Podkarpacka Fundacja Społeczna pn. Życie pełne znaczenia. Warsztaty wsparcia dla seniorów – 30 240,00 zł
  10. Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych pn. Sportowa Integracja Międzypokoleniowa – 29 998,80 zł

Wszystkim Beneficjantom gratulujemy!

Projekty wybrane do dofinansowania będą realizowane w ramach Projektu LGD nr RPKP.11.01.00-04-0010/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.031.2022 o dofinansowanie Projektu pn.: „Projekt pilotażowy dla mieszkańców Miasta Brodnicy 2” nr RPKP.11.01.00-04-0010/22 z dnia 9 maja 2022 r.).

Projekty dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista projektów pilotażowych wybranych do dofinansowania przyjęta została
w drodze uchwały Zarządu LGD nr Z/2/2023: