Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”.
Celem projektu jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez
organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym i znacznym ze sprzężeniami z Brodnicy i powiatu brodnickiego dotkniętych
pandemią. Projekt skierowany jest do 10 osób. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dniach 16-19 sierpnia 2023 r. pod numerem telefonu 733 866 444.
W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania prowadzone będą zajęcia fizjoterapeutyczne, zajęcia w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego oraz usługi opiekuńcze.
Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu własnego grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.