Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację projektów pilotażowych nr 1/2022

Brodnica, 24 sierpień 2022 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze

wniosków na realizację projektów pilotażowych

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

 

informuje o możliwości składania wniosków na realizację projektów pilotażowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

 

 

Numer naboru LGD: 1/2022

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

 

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

 

W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów:

Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

 

I. INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania (11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR) (Numer naboru: 1/2022)

II. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski – 29.08.2022 r. od godz. 8:00

Termin, do którego można składać wnioski – 09.09.2022 r. do godz. 14:00

Planowany Termin rozstrzygnięcia naboru – 1 listopad  2022 r.

Termin Realizacji Wniosku – planowane przedsięwzięcie nie może mieć charakteru jednorazowego wydarzenia i będzie realizowane przez okres co najmniej 2 miesięcy.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze

Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy

ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica,

tj. poniedziałek – piątek

w godzinach 8:00-14:00.

 

IV. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU

Forma wsparcia: zaliczka i refundacja

 

Wysokość maksymalna projektu wynosi 42 935,00 zł i stanowi 100 % środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie pilotażowym.

 

 

V. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów pilotażowych w naborze wynosi 214 675,00 PLN

  

VI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgd.miastabrodnicy@wp.pl.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1)                 Regulamin udzielania wsparcia;

2)                 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu;

3)           Wzór Umowy o dofinansowanie projektu pilotażowego wraz z załącznikami;

4)           Wzór formularza Wniosku o płatność;

5)           Kryteria wyboru projektów pilotażowych;

6)           Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy 2014-2020;

7)           Procedury dotyczące realizacji i rozliczania projektów pilotażowych oraz odzyskiwania środków w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu pilotażowego;

8)           Karta oceny projektu pilotażowego.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.