Konkurs na logo LGD

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGOTYPU LGD Miasta Brodnicy, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną LGD Miasta Brodnicy i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych  i identyfikacyjnych. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Brodnicy.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30 listopada 2015 r. drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda!

Regulamin konkursu poniżej.

----------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

 

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGOTYP.

2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGOTYPU LGD Miasta Brodnicy, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną LGD Miasta Brodnicy i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych  i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczony będzie na:

a) papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych,

b) plakatach, ulotkach,

c) ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych,

d) gadżetach okolicznościowych,

e) nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej,

 f) nośnikach reklamy zewnętrznej.

3. LOGOTYP powinien jednoznacznie kojarzyć się z miastem, w syntetyczny sposób wyrażać jego charakter i aspiracje.

4. W warstwie informacyjnej LOGOTYP zawierać musi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy oraz wskazywać możliwości zaprezentowania  hasła /strony www LGD.

 

II.  UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Skierowany jest do społeczności lokalnej miasta Brodnicy. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Brodnicy.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt III niniejszego  Regulaminu.

3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

 

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

1. Projekt powinien być wykonany w pliku graficznym, przy użyciu technik komputerowych.

2. Projekt wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksimum
4 kolorów) i czarno-białej powinien być dostarczony drogą elektroniczną na adres email: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

IV. OCENA PRAC

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Kryteria oceny prac:

2.1.  Walory artystyczne: spełnienie warunku opisanego w I. 3., pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność.

2.2.  Walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki. 

2.3.  Walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.

3. Oceny prac dokona powołana przez Zarząd LGD komisja.

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace.

6. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu.

7. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

1. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30 listopada 2015 r. drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 6 grudnia 2015r.

2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie www.lgd.brodnica.pl

3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

 

VII. NAGRODA

Nagrodą dla zwycięzcy konkursu będzie 5-dniowy pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym dla Dzieci i Młodzieży w Cichem.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich,  w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

2. W celu promocji konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.

3. Autor pracy wybranej do ostatecznej realizacji zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:

a) wyłączne używanie i wykorzystywanie znaku graficznego we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c) rozpowszechnianie projektu graficznego poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,

d) publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp

w czasie i miejscu przez siebie wybranym,

e) wprowadzanie projektu do pamięci komputera i umieszczenie w sieci.

4. Przysłanie prac do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.