Odpowiedzi na zagadnienia w zakresie EFS

 

1.        Czy w typach projektów można też kierować działania skierowane tylko do dzieci?

Czy dzieci i młodzież (do 18 roku życia) mogą być objęte wsparciem jako grupa docelowa w innych typach projektów niż kluby młodzieżowe? Czy tylko jako otoczenie? Pytanie, od którego w ogóle roku życia obejmujemy wsparciem dzieci?

Co do zasady wsparcie kierowane tylko do dzieci powinno się odbywać w ramach typów: kluby młodzieżowe oraz świetlice środowiskowe (tj. w Trybie Konkursowym – Przedsięwzięcie 1.2.2.).

W ramach aktywizacji społeczno–zawodowej (tj. w Przedsięwzięciu 1.1.1.) realizowane przedsięwzięcia nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia).

W pozostałych typach wspierających aktywizację społeczno lub z zakresu organizacji lokalnej społeczności (tj. Przedsięwzięcie 1.2.1.), projekty również nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci, tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną.

Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów.

Przedmiotowe informacje powinny być zawarte w ogłoszeniach na nabór grantów.

Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach jako otoczenie.

Oprócz klubów młodzieżowych nie określamy dolnej granicy wieku.

 

2.        Czy w ramach projektów aktywizacji społecznej możemy sfinansować takie działania jak spływy kajakowe, rajdy rowerowe, wyjazdy studyjne? Co w sytuacji gdy w przypadku projektu skierowanego do rodzin korzystających z pomocy społecznej takie działania są przewarzającą częścią projektu?

Spływy kajakowe, rajdy rowerowe, wyjazdy studyjne powinny stanowić element kompleksowego wsparcia działań aktywizacyjnych, które pozwolą osiągnąć zamierzone cele, w tym zrealizować wskaźnik efektywności społecznej.

 

3.        Czy wsparciem mogą zostać objęci członkowie 1 konkretnego stowarzyszenia skupiającego osoby niepełnosprawne i ich opiekunów/rodziców?

W przypadku rekrutacji zamkniętej kierowanej do danego podmiotu należy rozważyć przesłanki dotyczące występowania pomocy publicznej.

Ponadto grupą docelową powinny być osoby spełniające definicję osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i ich otoczenie a nie podmiot jakim jest stowarzyszenie.

W takim przypadku osoby musiałyby się dobrowolnie zgłaszać do projektu (nie być delegowane) i realizacja musiałaby się odbywać poza godzinami pracy w stowarzyszeniu (o ile takie są określone).

 

4.        Wkład własny finansowy w postaci wypłaty przez MGOPS świadczeń na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej czy możemy tutaj zaliczać  każdy rodzaj świadczenia czy też jakiś konkretny? Możemy wliczyć całą wysokość świadczenia czy tylko część?

Świadczenia celowe mogą być uznane za wkład własny, jeśli są bezpośrednio związane  z merytorycznym wsparciem jakie uczestnik otrzymuje w ramach projektu. Natomiast inne świadczenia jak np. 500 + nie mogą stanowić wkładu własnego.

 

5.        Czy bezdomni, którzy pracują mogą wziąć udział w aktywizacji zawodowej?

Bezdomny, który spełnia definicję osoby wykluczonej społecznie może zostać objęty wsparciem aktywizacji zawodowej, zgodnie z indywidualną ścieżką społeczno-zawodową.

Niemniej jednak trzeba pamiętać, że taka osoba, która na starcie jest osobą pracującą nie będzie realizować wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

 

6.        Czy wsparciem można objąć konkretny rodzinny dom dziecka/rodzinę zastępczą np. aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców rodzinnego domu dziecka w … i tu praca asystenta rodziny + wspólne wyjazdy do kina, teatru, na basen, opieka psychologa …

Istnieje możliwość objęcia tego typu wsparciem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób przebywających w pieczy zastępczej oraz osób z ich otoczenia w ramach osi 11.

Jednakże kompleksowe wsparcie dla tej grupy zaplanowano w ramach RPO WK-P w poddziałaniu 9.3.2 w typie projektu nr 2. Dlatego też należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do podwójnego finansowania tożsamych form wsparcia dla uczestnika grantu, w tym samym czasie. 

 

7.        Kobiety powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich.

Czy każda kobieta powracająca po macierzyńskim może być potraktowana jako kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej jako spełniająca co najmniej jedną z przesłanek wymienionych w par. 7 ustawy o pomocy społecznej (patrz przesłanka - potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności).

Czy zatem za osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem można z automatu uznać kobiety po urlopach macierzyńskich? 

Kobiety powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich nie mogą być potraktowane „z automatu” jako osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Kobiety powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich to osoby  fizyczne  w  wieku  aktywności  zawodowej  wyłączone  z  rynku  pracy  w  związku  ze sprawowaniem  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3  lub  powracające  na  rynek  pracy  po  urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.

Wsparcie dla przedmiotowej grupy docelowej jest kierowane w ramach priorytetu 8.

 

8.        Czy LGD może przyjąć wyższe stawki dot. stypendium stażowego niż 997,40 zł?

Stawki powinny być przyjęte na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art.41., zgodnie z ich aktualnym poziomem.

Obecnie mamy:

Stypendium od czerwca 2018 -1017,40

Składki społeczne:

emerytalna- 19,52% - 198,60

rentowa 8% - 81,39

wypadkowa – 1,67% -16,99

Łączne koszty kwalifikowalne do projektów 1314,38

 

9.        Czy w ramach kosztów można ująć koszty pobytu uczestnika w ośrodku odwykowym leczenia uzależnień?

Instrumentem aktywizacji społecznej o charakterze zdrowotnym może być skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

10.    Czy jako koszt można ująć turnus rehabilitacyjny (koszt pobytu osoby niepełnosprawnej + opiekun)

Turnusy rehabilitacyjne nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji.

Kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być uznana za wkład własny projektu.

 

11.    Czy w ramach każdego projektu można uznać za uzasadniony koszt zakupu laptopa na prowadzenie biura projektu skoro Grantobiorca pokazuje, że jakieś zasoby posiada? A jak nie posiada?

Koszt zakupu laptopa służącego do prowadzenia biura projektu powinien zostać ujęty w kategorii kosztów administracyjnych, która jest limitowana.

Jeżeli Wnioskodawca wykazuje w swoim potencjale, że posiada komputer, to można uznać ten koszt za niekwalifikowalny.

 

12.    Czy można porównywać miedzy sobą projekty złożone przez tego samego Grantobiorcę (zarówno merytorycznie jak i kosztowo)?

LGD może porównywać miedzy sobą projekty złożone przez tego samego Grantobiorcę (zarówno merytorycznie jak i kosztowo).

 

13.    Czy Rada LGD może uznać, że skoro w jednym projekcie kupuje np. laptopa to w innym już go nie dostanie i na jakiej podstawie Rada ma to stwierdzić?

W przypadku analogicznych kosztów w tożsamych projektach, Rada LGD może uznać ww. koszty za niekwalifikowalne (niezasadne).

 

14.    Czy na etapie składania wniosku należy wskazać doświadczenie, nazwę trenera? 

Na etapie składania wniosku należy wskazać wymagane doświadczenie trenera.

Nie należy wskazywać imiennie trenera.

 

15.    Czy możemy zaplanować szkolenia z zakresu prawa jazdy kat c i c+e. jaka jest max suma  kosztów wsparcia na jednego uczestnika projektu.

Grantobiorcy mogą zaplanować szkolenia z zakresu prawa jazdy kat c i c+e jeżeli taka forma wsparcia w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej wynikać będzie z indywidualnej ścieżki osoby kierowanej na szkolenie.

Zakładana suma kosztów we wnioskach grantowych na 1 uczestnika w ramach aktywizacji społeczno – zawodowej (tj. Przedsiewzięcie 1.1.1.) wynosi średnio 12 000,00 zł na całą ścieżkę reintegracji.

 

16.    Czy można sfinansować koszt przeszkolenia osoby, która zostanie zatrudniona jako lider? Czy jest określony jakiś limit środków na szkolenia dla lidera?

ODP. Na pyt. Nr 8 Do FAQ z Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe.

Animator lokalny co do zasady nie jest uczestnikiem projektu, nie może otrzymać wsparcia np. szkolenia ze względu na sam fakt pełnienia funkcji animatora w projekcie.

Wsparciem w ramach projektu objęci mogą być jedynie uczestnicy projektu tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także ich otoczenie, o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych.

 

17.    Czy w koszt zatrudnienia można zakwalifikować koszt zakupu mat. dydaktycznych dla lidera typu: flip chart, papier ksero, drukarka, mat.  piśmiennicze, laptop, internet, mat. niezbędne do prowadzenia zajęć, np. bibuła, nożyczki, pisaki, farby, sztuczne kwiaty? 

Czy można zakupić dla lidera na potrzeby prowadzenia zajęć  narzędzi, np. gry planszowe, stół,  do ping-ponga, skakanki, maty do prowadzenia zajęć fitness, trampoliny?

Czy można sfinansować zakup mat. wpierających np. materiały szkoleniowo-dydaktyczne np. na warsztaty rękodzielnicze?

Kosztu zakupu materiałów dydaktycznych nie należy wliczać do kosztu zatrudnienia lidera/animatora w kategorii personel.

Materiały dydaktyczne/ pomocnicze są kwalifikowalne w ramach tego wsparcia, ale powinny mieć bezpośredni związek z działaniami lidera/animatora i przyczynić się do realizacji założonego celu.

 

18.    Czy można sfinansować koszt organizacji wydarzenia integrującego np. koszt cateringu, moderatora, koszt animacji i atrakcji?

Czy można sfinansować koszt wyjazdu do kina, teatru? Prosimy o podanie przykładów z zakresie „inne rozwiązania”.

Można sfinansować koszt organizacji wydarzenia integrującego np. koszt cateringu, o ile się przyczyni do realizacji celu projektu w zakresie organizowana społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

19.    Czy koszty racjonalnych usprawnień powinny się znaleźć we wniosku na etapie ubiegania się o dofinansowanie?

Czy Wnioskodawca może się zwrócić o nie w momencie gdy podczas rekrutacji pojawią się w projekcie osoby, które będą usprawnień wymagały?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. zł. UWAGA środki w LGD Miasta Brodnicy na Racjonalne Usprawnienia wynoszą; 6 575,56 zł.

Wnioskodawca może ubiegać się o koszty racjonalnych usprawnień dopiero w momencie zrekrutowania osoby, która takich rozwiązań potrzebuje. Kosztów takich nie planuje się w projekcie. Nie należy mylić zasady uniwersalnego projektowania z racjonalnymi usprawnieniami.

 

20.    Co w przypadku alkoholików i narkomanów – czy wystarczy oświadczenie uczestnika, że ma „z tym” problem.

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem, a w przypadku braku możliwości uzyskania ww. dokumentu odpowiednim oświadczeniem uczestnika projektu.