Otwarte Konkursy dla NGO

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2018-2020

 

dla NGO np. w zakresie:

 

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

2. kultury fizycznej i sportu

 

3. przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”

 

4. przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą: „PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM”

 

5. przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”

 

6. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "WSPIERANIE ZAJĘĆ ROZWOJOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

 

7. pomocy społecznej, pod nazwą: "WSPIERANIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW"

 

8. turystyki i krajoznawstwa
oraz „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH”

 

więcej na:

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia-konkursowe---regulaminy-konkursow,1533,l1.html