Szkolenie z zasad i kryteriów wyboru operacji z dnia 13 sierpnia 2018.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zorganizowała bezpłatne szkolenia na temat zasad i kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

 

Szkolenie odbyło się w dnia 13 sierpnia 2018 r. w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy.

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in.:

- Tryb grantowy i konkursowy naboru wniosków.

- Kryteria oceny projektu.

- Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

- Preferowane grupy docelowe.

- Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków.

- Kwalifikowalność podatku VAT.

- Wkład własny w projekcie.

- Analiza potrzeb i celów w projekcie

- Wskaźniki produktu i rezultatu.