I półrocze 2018 r. - nabór wniosków na Granty

I półrocze 2018 r. – LGD Miasta Brodnicy ogłosi nabór wniosków na Granty

w ramach celu szczegółowego 1:

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 1.1.1:

Działania podnoszące rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców obszaru LSR

 

Pula środków: 1 200 000,00 zł

 

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł + 15% wkładu własnego (rzeczowego lub finansowego)

 

Przykładowe projekty:

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA

- w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne 

 

- tj. szkolenia, kursy, staże związane z zwiększeniem zdolności komunikacyjnych, poprawą własnego wizerunku, wzmocnieniem poczucia własnej wartości, rozpoznaniem predyspozycji zawodowych, przygotowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, przekwalifikowaniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnieniem na co najmniej 3 miesiące. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika.

 

Lokalna Grupa Działania będzie rozliczna przez Instytucję Zarządzającą ze wskaźników produktu i rezultatu zawarte w LSR, a tym samym LGD będzie rozliczać swoich Grantobiorców.

 

Wskaźniki Produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 120 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 120 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym - 63 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 350 os.

 

Wskaźniki Rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu -  26 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 68 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu - 14 os.

Wskaźnik efektywności społecznej - 41 os.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 14 os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - 45 os.

 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z Kryteriami Oceny Projektów Innych Niż LGD lub Operacji Własnych oraz Projektów Grantowych W Ramach RPO WK-P na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 11, które są upublicznione na naszej stronie internetowej.

 

Zapraszam również do udziału w organizowanych przez LGD - bezpłatnych szkoleniach dla Wnioskodawców. Informacje o terminach szkoleń podawane są na bieżąco na naszej stronie internetowej www.lgd.brodnica.pl oraz na fanpagu na Facebook - Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD.