Walne Zebranie Członków 06.02.2018 r.

 

W dniu 6 lutego 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, na którym podjęto uchwały w sprawie zmian:

- Statutu Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy;

- „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2017-2020 wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”;

- „Kryteriów oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych oraz projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”;

- „Procedury oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”.

Ponadto przyjęto rezygnacje członków organu decyzyjnego i jednocześnie uzupełniono skład Rady.

 

Poinformowano Członków Stowarzyszenia o zaległościach w płatnościach składek członkowskich za rok 2017.

 

Protokół  nr W/1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 6 lutego 2018 r. dostępny jest w zakładce DOKUMENTY.