Walne Zebranie Członków

ZAPROSZENIEZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2018 r. o godz. 17:00

w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.

 

Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 17.15 tego samego dnia.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)

2.  Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia

3.  Przyjęcie porządku posiedzenia

4.  Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy:

- rozszerzenie zapisów dotyczących Walnego Zebrania Członków, rozszerzenie § 16 o Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,

- rozszerzenie kompetencji Zarządu w §18 pkt. 6 Statutu.

Podjęcie uchwały.

5.  Przedstawienie zmian w:

- Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020,

-  „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”,

- „Kryteria oceny projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11”,

- „Procedura oceny,  wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów innych niż LGD oraz projektów własnych”,

- „Procedura oceny,  wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych”.

Podjęcie uchwały.

6.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały.

7.  Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok. Podjęcie uchwały.

8.  Sprawozdanie z działalności Zarządu.

9.  Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.

10.                    Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.

11.                      Stan realizacji planu komunikacji w 2017 r.

12.                       Płatność składek członkowskich za 2017 r.

13.                      Wolne głosy i wnioski.

14.                      Zakończenie posiedzenia

 

Zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia oraz zgodnie z § 12 ust. 2 pkt d utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuję wskutek wykluczenia przez Zarząd z powodu czterokrotnej nieobecności na Walny Zebraniu.

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień prosimy o obecność na posiedzeniu.