Walne Zebranie Członków

ZAPROSZENIEZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r. o godz. 16:30

w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.

 

Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 16.45 tego samego dnia.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)

2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia

3.    Przyjęcie porządku posiedzenia

4.    Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

5.    Przedstawienie zmian w:

- Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020,

6.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały.

7.    Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.

8.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok. Podjęcie uchwały.

9.    Sprawozdanie z działalności Zarządu.

10.     Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.

11.  Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.

12.  Stan realizacji planu komunikacji w 2018 r.

13.   Płatność składek członkowskich za 2018 r.

14.  Wolne głosy i wnioski.

15.  Zakończenie posiedzenia

 

 

 

Zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia oraz zgodnie z § 12 ust. 2 pkt d utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuję wskutek wykluczenia przez Zarząd z powodu czterokrotnej nieobecności na Walny Zebraniu.

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień prosimy o obecność na posiedzeniu.