Konsultacje społeczne !!!

Informacja z dnia 21 stycznia 2019 roku 

 

KONSULTACJE LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W SPRAWIE ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIALANIA MIASTA BRODNICY NA LATA 2014-2020

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do konsultacji zmian:

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1.      Rozdziału V Cele i Wskaźniki;  Tabela: Wskaźniki dla celu ogólnego; wiersz 1.2.2. dokonano korekty w kolumnie: Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)- sposób realizacji z konkursu zmieniono na projekt grantowy.

2.      Rozdziału VIII Budżet LSR, Tabela: Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w poszczególnych latach- zaktualizowano tabelę zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy

3.      Zaktualizowano zał. nr 3 Plan działania

 

PROPOZYCJE ZMIAN NALEŻY ZGŁASZAĆ NA FORMULARZU ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ DO DNIA 22 I 2019r. DO GODZ. 15:00.

 

KARTA KONSULTACJI

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY NA LATA 2014-2020

 

POD UWAGĘ BĘDĄ BRANE WYŁĄCZNIE KOMPLETNIE WYPEŁNIONE KARTY DO KONSULTACJI ORAZ ZŁOŻONE W TERMINIE PODANYM POWYŻEJ.