Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Miasta Brodnicy

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 6 lutego 2018 r. o godz. 16:30

w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.

 

Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 16.45 tego samego dnia.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)

2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia

3.    Przyjęcie porządku posiedzenia

4.    Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. Zmiana numeracji paragrafów.

- zmiana w § 5 – zamiast treści wpisać „usunięto” oraz zmiana w dalszej numeracji paragrafów

Podjęcie uchwały.

5.    Przedstawienie zmian w „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2017-2020 wdrażanej przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”.

Podjęcie uchwały.

6.    Przedstawienie zmian w „Kryteria oceny projektów innych niż LGD lub operacji własnych oraz projektów grantowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11” oraz „Procedura oceny,  wyboru operacji oraz rozpatrzenia protestu przez Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy”.

Podjęcie uchwały

7.    Przyjęcie rezygnacji członków organu decyzyjnego oraz uzupełnienie składu Rady.

Podjęcie uchwały.

8.      Informacja nt. zaległości w płatnościach składek członkowskich za rok 2017.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie posiedzenia

 

Zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia oraz zgodnie z § 12 ust. 2 pkt d utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuję wskutek wykluczenia przez Zarząd z powodu czterokrotnej nieobecności na Walny Zebraniu.

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień prosimy o obecność na posiedzeniu.