Zmiany Celów Szczegółowych oraz Przedsięwzięć w LSR

Po uzgodnieniach z Instytucją Zarządzająca (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) oraz po konsultacjach społecznych uległy zmianie cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Miasta Brodnicy:

 

GRANT à Przedsięwzięcie 1.1.1 Działania podnoszące rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców obszaru LSR

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł + 15% wkładu własnego (rzeczowego lub finansowego)

Przykładowe projekty:

- aktywizacja społeczno – zawodowa

·         w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne

·         tj. szkolenia, kursy, staże związane z zwiększeniem zdolności komunikacyjnych, poprawą własnego wizerunku, wzmocnieniem poczucia własnej wartości, rozpoznaniem predyspozycji zawodowych, przygotowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, przekwalifikowaniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnieniem na co najmniej 3 miesiące. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika.

 

                                                         

GRANT à Przedsięwzięcie 1.2.1 Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Minimalna kwota dofinansowania: 10 000,00 zł + 15% wkładu własnego (rzeczowego lub finansowego)

Maksymalna kwota dofinansowania: 50 000,00 zł + 15% wkładu własnego (rzeczowego lub finansowego)

Przykładowe projekty:

- edukacja (szkolenia) liderów lub animatorów aktywności lokalnej z wykorzystaniem wpływu rówieśników na kształtowanie się pozytywnych postaw i zachowań

- bank czasu, grupa wsparcia

- działania pobudzające osobę, grupę, społeczność, organizację do działania np. organizacja Dnia Sąsiada.

 

 

KONKURS à Przedsięwzięcie 1.2.2 Tworzenie i rozwój placówek o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe.

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł + 15% wkładu własnego (rzeczowego lub finansowego)

Przykładowe projekty:

- kluby młodzieżowe

·         w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.; rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy

·         m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, program rówieśniczy i edukacyjny; zajęcia dla młodzieży z problemami: edukacyjnymi, rozwojowymi, emocjonalnymi; zajęcia interpersonalne związane z funkcjonowaniem w grupie, nawiązywanie relacji z otoczeniem; ogniska wychowawcze).

 

 

GRANT à Przedsięwzięcie 1.3.1 Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

Minimalna kwota dofinansowania: 50 000,00 zł + 15% wkładu własnego (rzeczowego lub finansowego)

Przykładowe projekty:

- działania animacyjne, edukacyjne, integracyjne w obszarze ekonomii społecznej (np. spotkania animacyjne różnych grup, sektorów z różnych regionów województwa kujawsko-pomorskiego, szkolenia oraz doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, spółdzielni socjalnej)

 

- budowa i rozwój lokalnych partnerstw na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych (zachęcanie: nowych osób, podmiotów, instytucji do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej)