Protokół nr W/1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 6 lutego 2018 r.

Umowa nr UM_SE.433.1.209.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego "Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy" z dnia 30.11.2017 r.

Protokół nr W/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 11 września 2017 r.

Ewaluacja dotycząca wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy za okres 01 marzec 2016 r. – 31 marzec 2017 r. - RAPORT 30.06.2017 r.

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 wersja aktualna 06.02.2018 r. - wprowadzono zmiany:

- skład RADY LGD Miasta Brodnicy,

- V. Cele i wskaźniki,

- VI. Sposób wyboru i Ocena Operacji oraz Sposób Ustanawiania Kryteriów Wyboru (6.4. Kryteria Wyboru),

 

- Załącznik do LSR nr 3 - Plan Działania

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020_wersja aktualna 8.06.2016 r.  - WERSJA ARCHIWALNA wprowadzono zmianę w związku z oceną przez Komisję do spraw oceny i wyboru strategi rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zmiana zgodnie z aneksem do umowy ramowej z dnia 17.08.2016 - ZAŁ. NR 1 DO UMOWY RAMOWEJ

ANEKS DO UMOWY RAMOWEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - 17.08.2016

Protokół nr W/1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnica z dnia 9 maja 2017 r.

PLAN KOMUNIKACJI

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2018

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2017

HARMONOGRAM PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2016

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELANIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja aktualna 21.12.2017 r.- ZAŁ. NR 2 DO UMOWY

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna - 28.06.17 - ZAŁ. NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna - ZAŁ. NR 2 DO UMOWY RAMOWEJ

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO - wersja archiwalna

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY W SPRAWIE PRZYJĘCIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020- 22.02.2016

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PRZEKAZANA DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA w odpowiedzi na konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność konkursu - wersja archiwalna z 22.02.2016

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY- 22.02.2016

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 22.02.2016 - ZAŁ. NR 4 DO UMOWY RAMOWEJ

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY-8.10.2015

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 30.03.2017 wersja aktualna

KARTA DORADZTWA - 30.03.2017 wersja aktualna 

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 28.06.2017 wersja aktualna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 11.01.2017 wersja archiwalna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 8.06.2016 wersja archiwalna

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY - 8.10.2015 wersja archiwalna

REGULAMIN WYBORU OFERT W RAMACH PRZEPROWADZONYCH ZAPYTAŃ OFERTOWYCH PRZEZ LGD MIASTA BRODNICY - 11.01.2017 wersja aktualna

UMOWA RAMOWA-19.05.2016

ZAŁ. NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ część I - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

ZAŁ. NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ część II - Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

ZAŁ. NR 5 DO UMOWY RAMOWEJ - Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

ZAŁ. NR 6 DO UMOWY RAMOWEJ - Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura

ZAŁ. NR 7 DO UMOWY RAMOWEJ - Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

ZAŁ. NR 8 DO UMOWY RAMOWEJ - Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

ZAŁ. NR. 9 DO UMOWY RAMOWEJ - Kryteria wyboru gratobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

STATUT LGD MIASTA BRODNICY -  06.02.2018 r.

STATUT-29.09.2015 wersja archiwalna.