Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2018/1.2.1./1

Dokumenty:

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 2 – wzór umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 3 – wzór harmonogramu płatności.

Załącznik nr 4 – wzór wniosku o rozliczenie grantu.

Załącznik nr 5 – kryteria wyboru projektów.

Załącznik nr 6 – Procedura oceny, wyboru operacji oraz rozpatrzenia odwołania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych.

Załącznik nr 7 – Katalog Dopuszczalnych Stawek Maksymalnych dla towarów i usług.

Załącznik nr 8 – Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.

Załącznik nr 9 – wzór oferty cenowej – do fakultatywnego zastosowania.

Załącznik nr 10 – wzór pełnomocnictwa.

Załącznik nr 11 – Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa prowadzonego przez Pracowników Biura LGD Miasta Brodnicy.

Załącznik nr 12 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS.

Załącznik nr 13 – Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa.

Załącznik nr 14 – Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej

Załącznik nr 15 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9.

Załącznik nr 16 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji.

Załącznik nr 16a – Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację.

Załącznik nr 17 – Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem – 1.2.1.

Załącznik nr 18 – wzór – oświadczenie o komunikacji elektronicznej do korespondencji projektowej

Załącznik nr 19 – Podręcznik dla LGD, część 2.

Załącznik nr 19 – część 1.

Załącznik nr 19 – część 2.

 

Materiały pomocnicze:

FAQ – Pytania i odpowiedzi do zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe.

Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”.

Generator wniosków o dofinansowanie.

Instrukcja generatora.

 

11.09.2018 r. KOMUNIKAT

Lokalne Kryteria Wyboru

 

  1. a) Kryterium nr 1 „Budżet – niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań.”:

Zapis o treści:

Przy czym spełnieniu przez dany wniosek punktów d i e jest obligatoryjne dla uzyskania wsparcia.

–  należy rozumieć, iż Wnioskodawca otrzyma 0 pkt. (za niespełnienie punktów d i e.)

 

  1. b) Kryterium nr 3 „Efektywność Społeczna”

Wszystkie złożone Wnioski o powierzenie grantu w ramach niniejszego naboru będą oceniane na poziomie 5 pkt. – ponieważ każdy projekt musi zakładać minimalny poziom efektywności społecznej na poziomie 34%. W przeciwnym wypadku nie spełnią Kryterium Zgodności Projektu z LSR nr 9 „Czy wskaźnik efektywności społecznej jest określony na minimalnym wymaganym poziomie.”

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.