Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2020/1.2.1./2

Brodnica, 3 kwietnia 2020 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze

wniosków o powierzenie grantu

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

 

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

 

 

Numer konkursu LGD: 2020/1.2.1./2

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców

 

Cel szczegółowy:

LSR: Organizowanie i animowanie społeczności lokalnej na obszarze LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie/typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

 

Oś Priorytetowa 11

 

Działanie:

 

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

 

I. INFORMACJE O NABORZE

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania (11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR) (Numer konkursu: 2020/1.2.1./2)

Nabór dotyczy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w ramach:

CELU OGÓLNEGO LSR 1.0: Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru LSR

CELU SZCZEGÓŁOWEGO LSR 1.2.: Organizowanie i animowanie społeczności lokalnej na obszarze LSR

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej

II. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski – 17 .04.2020 r. od godz. 7:15

Termin, do którego można składać wnioski – 04.05.2020 r. do godz. 15:00

Planowany Termin rozstrzygnięcia konkursu – 3 lipca  2020 r.

Termin Realizacji Wniosku – planowane przedsięwzięcie nie może mieć charakteru jednorazowego wydarzenia i będzie realizowane przez okres co najmniej 2 miesięcy.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze

Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy

ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica,

w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek – piątek

w godzinach 7:15-15:00.

 

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dostępnym na stronie: https://lgd.brodnica.pl/index.php/konkursy, następnie wersję papierową wniosku o dofinansowanie, wydrukowaną z wygenerowanego z generatora wniosków aplikacyjnych, podpisanego przez osoby uprawnione wraz załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w formie wydruku, w terminie naboru w biurze LGD Miasta Brodnicy, ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica.

Wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych należy wypełnić w sposób kompletny tzn. wypełnić w języku polskim wszystkie pola wskazane we wniosku o dofinansowanie.

Jeśli dane pole we wniosku o dofinansowanie nie dotyczy danego wniosku o powierzenie grantu to należy wpisać: „nie dotyczy” lub „-„.

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator wniosków), jak i w wersji papierowej (dwa egzemplarze).

Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).

W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomocnictwa do wniosku o powierzenie grantu (pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku o powierzenie grantu: należy je załączyć w oryginale w jednym egzemplarzu do wersji papierowej wniosku o powierzenie grantu.

Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o powierzenie grantu.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

 

– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji, 

 

– drogą pocztową lub kurierem (za potwierdzeniem odbioru) – decyduje data wpływu do siedziby LGD.

 

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę, tj.: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

VI. GRUPA DOCELOWA GRANTU – OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA

 

Składane wnioski o powierzenie grantu powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 

– otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

 

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

 

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

-działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe;

– lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;

– rozwiązania  w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).

 

VIII. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU

 

Forma wsparcia: zaliczka

 

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

 

Wysokość minimalna grantu wynosi 25 000,00 i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 

VIII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 315 182,20 PLN

IX. ETAPY WERYFIKACJI

Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane w następujących etapach:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

– w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinasowania;

– jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 5 dni robocze (do 50 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie).

X. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS 1.2.1., stanowiących załącznik nr 17 do Ogłoszenia oraz\ dostępnych na stronie (www.lgd.brodnica.pl zakładka KONKURSY LGD) i w biurze LGD.

XI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do 15:15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: biuro@lgd.brodnica.pl, w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD – Zasady korzystania z indywidualnego doradztwastanowią załącznik nr 11 do Ogłoszenia.

XI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

1. Wzór Wniosku o powierzenie grantu.

2. Wzór  Umowy o powierzenie grantu.

3. Wzór Harmonogramu płatności.

4.Wzór Wniosku o rozliczenie grantu.

5. Kryteria Oceny Projektów Grantowych.

6.Procedura oceny,wyboru operacji oraz rozpatrzenia odwołania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dla projektów grantowych.

7.Katalog dopuszczalnych stawek maksymalnych dla towarów i usług.

8. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020.

9. Wzór Oferty Cenowej- do fakultatywnego zastosowania.

10. Wzór Pełnomocnictwa.

11. Zasady korzystania z indywidualnego doradztwa.

12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS.

13. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

14. Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej.

15. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9.

16. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem 1.2.1

17. Oświadczenie o komunikacji elektronicznej do korespondencji projektowej.

18. Procedura monitorowania i kontroli powierzonych grantów EFS.

19. Procedura wdrażania grantu EFS.

MATERIAŁY POMOCNICZE:

FAQ Pytania i odpowiedzi do zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe.

Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. ,, Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy”.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA na

www.lgd.brodnica.pl

zakładka KONKURSY LGD

 

Link do generatora wniosków: 

                 https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=fffa41df150d306c&&b=b578a8d581e6c8c04fa078e6dd5dd564                                        

        

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.