Lokalna Strategia Rozwoju

>>>> LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY NA LATA 2021-2027 – wersja aktualna

>>>> LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 (wersja aktualna 21.06.2018 r.) – wprowadzone zmiany dotyczyły:
   – przeniesienia konkursu z 2019 r. na I kamień milowy, tj. 2016-2018;
   – usunięcia kryteriów wyboru projektów z LSR, gdyż są załącznikami do LSR.

>>>> LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 (wersja archiwalna 06.02.2018 r.) – wprowadzone zmiany dotyczyły:
   – skład RADY LGD Miasta Brodnicy;
   – V. Cele i wskaźniki;
   – VI. Sposób wyboru i Ocena Operacji oraz Sposób Ustanawiania Kryteriów Wyboru (6.4. Kryteria Wyboru);
   – Załącznik do LSR nr 3 – Plan Działania.

>>>> LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 (wersja archiwalna 08.06.2016 r.) – wprowadzono zmianę w związku z oceną przez Komisję do spraw oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zmiana zgodnie z aneksem do umowy ramowej z dnia 17.08.2016 r.

Przedstawiony poniżej dokument LSR został złożony 26 lutego 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach konkursu na wybór LSR.
>>>> LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 WDRAŻANA PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

Przedstawiona poniżej analiza SWOT jest wynikiem prac przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych, które odbyły się na terenie miasta Brodnica oraz respondentów w ramach przeprowadzonego badania ankietowego.

Wykaz konsultacji społecznych ich terminy, miejsce oraz liczbę uczestników przedstawia poniższa tabela.

L. p.

Osiedle

Termin spotkania

Liczba uczestników

1.

Stare Miasto

29.10.2015 r.

2.

Matejki I

18.11.2015 r.

3.

Karbowo

30.11.2015 r.

4.

Karbowo

07.12.2015 r.

5.

Stare Miasto

15.12.2015 r.

6.

Stare Miasto

12.01.2016 r.

7.

Stare Miasto

20.01.2016 r.

8.

Stare Miasto

27.01.2016 t.

9.

Stare Miasto

28.01.2016 r.

W początkowej fazie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przeprowadzonych zostało 5 spotkań w różnych częściach miasta, tak aby ułatwić mieszkańcom dostęp do miejsca zaplanowanego spotkania. W wyniku tych spotkań opracowano wstępną analizę, która została poddana dalszym konsultacją na kolejnych spotkaniach w styczniu 2016 r. Łącznie zorganizowano  9 spotkań  otwartych z mieszkańcami miasta. Analiza SWOT dotyczy całego obszaru i zawiera uwagi zgłaszane przez przedstawicieli wszystkich sektorów zaangażowanych w budowę LSR.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

– dobrze rozwinięty sektor gospodarczy

– dobre relacje z Urzędem Miasta

– dobre wykorzystanie finansów unijnych

– szeroka oferta praktycznej nauki zawodu

– niskie bezrobocie

– rozwinięte budownictwo mieszkaniowe

– różnorodność stowarzyszeń

– turystyka związana z rzeką Drwęca przepływającą przez Brodnicę

– media lokalne, agencje promocyjno-reklamowe

– prywatne szkoły językowe

– sprawnie działające instytucje kultury: Biblioteka, Muzeum, Brodnicki Dom Kultury – szeroka oferta imprez kulturalnych

–  rozwijające się hotelarstwo

– duża ilość średniowiecznych zabytków, rozpoznawalny „trójkątny” rynek

– aktywność gospodarcza mieszkańców

– aktywność mieszkańców do podejmowania inicjatyw oddolnych

– dobre warunki dla rozwoju turystyki

– niska świadomość i aktywność społeczna

– niska świadomość potrzeb osób wykluczonych

– słaba aktywizacja osób wykluczonych i dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy

– słaba koordynacja działalności instytucji pomocy społecznej

– słaba koordynacja instytucji organizujących imprezy kulturalne

– niewystarczająca świadomość znaczenia edukacji kulturalnej

– mała aktywność seniorów – ograniczona oferta aktywności

– niska świadomość idei wolontariatu

– niski poziom długotrwałego wolontariatu

– mała ilość klubów młodzieżowych, animatorów wśród młodzieży

– niewystarczające wsparcie psychologiczne dla osób wykluczonych społecznie

– niska znajomość języków obcych w społeczeństwie

– niska świadomość dbania o swój wizerunek i rozwój osobisty osób wykluczonych

– niestabilny aktywnie wolontariat

– słaba frekwencja mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych

– niewystarczająca opieka nad dziećmi po urlopie macierzyńskim

– niski poziom zaufania społecznego

– niewystarczająca pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

– przemoc w rodzinie

– niewystarczająca opieka dzienna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

– ograniczona oferta dla osób niepełnosprawnych przez bariery architektoniczne i niską świadomość społeczną

– niska samoświadomość, brak znajomości siebie,

– mała ilość miejsc aktywizacji i pracy dla osób wykluczonych społecznie

– słaba znajomość obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego

– słaba znajomość obowiązujących przepisów prawa

– niewystarczające wsparcie psychologiczne dla osób z uzależnieniami

– rosnące potrzeby pomocy osobom bezdomnym

– niechęć do korzystania z różnego typu kursów/ szkoleń skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na powtarzającą się tematykę oraz brak godzin praktycznej nauki

– powiększająca się liczba osób samotnych wymagających opieki w domu

– osiedla miasta szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym

– niedostosowanie się pracowników do zmieniających się potrzeb rynku

– brak stałego zatrudnienia po odbytym stażu

SZANSE

ZAGROŻENIA

– bliskie sąsiedztwo atrakcyjnych terenów turystycznych

– rozwinięte rolnictwo ekologiczne

– pozyskanie przez lokalne instytucje, organizacje i firmy środków zewnętrznych na realizację ważnych inicjatyw

– upowszechnianie inicjatyw oddolnych

– migracje z ościennych miast

– pozytywny wizerunek Brodnicy jako miasta rozwijającego się w oczach społeczności zewnętrznej

– kino objazdowe

– promocja medialna działań poprzez internet

– szkolenia podnoszące lub zmieniające kwalifikacje bezrobotnych, także osób niepełnosprawnych

– szkolenia i kursy autoprezentacji oraz podnoszące atrakcyjność zewnętrzną osób

 wykluczonych

– oddział wyższej uczelni

– inkubatory przedsiębiorczości

– rosnący popyt na kompleksowe pakiety usług turystyki i agroturystyki.

– rosnący popyt na żywność ekologiczną

– wykorzystanie możliwości związanych z rozwojem technologii informacyjno- komunikacyjnych (np. e-learning, e-handel)

– wysokie zasiłki socjalne

– powiększająca się grupa osób korzystająca z zasiłków

– wysokie koszty pracy

– duża liczba punktów sprzedaży alkoholu

– łatwy dostęp do używek, dopalaczy

– napływ siły roboczej z ościennych miast

– szersza oferta uczelni wyższych w sąsiednich miastach

– brak możliwości poszerzenia granic Brodnicy poprzez otaczającą Gminę Brodnica

– zanieczyszczenie powietrza

– częste zmiany w prawie

–  likwidacja połączeń PKP i PKS

– rosnące zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym

– biurokracja i uwarunkowania prawne utrudniające realizację istotnych inicjatyw rozwojowych

– polityka ogólnokrajowa

– niewystarczające środki finansowe na trwałość i rozwój projektów kulturalnych

– brak środków finansowych na dodatkową edukację i rekreację dzieci i młodzieży

– zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa

– emigracja osób wykształconych do większych aglomeracji miejskich

– dziedziczenie patologicznych zachowań

– niskie zarobki

Wnioski

Powyższa analiza wskazuje, iż badany obszar jest zwarty i spójny administracyjnie, kulturowo i historycznie. Wyróżnia go dobrze rozwinięty sektor gospodarczy, sprawnie działające instytucje kultury oraz różnorodność stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców miasta Brodnica. Uczestnicy spotkań oraz respondenci w ramach badania ankietowego wskazali na stosunkowo niskie bezrobocie. Podkreślone zostały chęci mieszkańców do podejmowania inicjatyw oddolnych oraz aktywność gospodarcza. Za istotny czynnik rozwoju obszaru uznano rozwój w oparciu o posiadany potencjał ludzki. Za szczególnie istotne dla aktywizacji społeczności lokalnej uznano przedsięwzięcia realizowane przez podmioty będące członkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Dla pełnego wykorzystania potencjału obszaru, niezbędny jest zrównoważony i zorganizowany rozwój miasta. To wszystko pozwoli na zneutralizowanie pojawiającego się zagrożenia w postaci rosnącego zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie miasta Brodnicy. Zagrożenie to w dużej mierze wynika ze wskazanych słabych stron obszaru, takich jak: niewystarczające wsparcie psychologiczne dla osób z uzależnieniami, niska świadomość osób wykluczonych, bezdomność, niska frekwencja osób wykluczonych podczas imprez kulturalnych, wysokie zasiłki socjalne powodujące poszerzenie się sfery socjalnej, niska świadomość idei wolontariatu, czy niewystarczająca pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.. Aby to zmienić należy wykorzystać szanse, jakie daje nam możliwość realizacji projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod linkiem:

http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/rlks,1066,l1.html

Pracę nad strategią rozpoczynamy w październiku 2015 r.

W związku z powyższym zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w pracach  Zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Miasta Brodnicy.

 Celem działalności zespołu jest:

– udział w opracowaniu diagnozy obszaru objętego LSR (m. in. opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki)
– aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
– inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
– utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD,
– współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
– pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.

Zainteresowanych udziałem w pracach zespołu prosimy o kontakt telefoniczny: 511 262 324 lub mailem: lgdmiastabrodnicy@wp.pl do dnia 11.10.2015 r.