Rok 2020 upłynął pod znakiem aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Brodnicy. Mimo pandemii udało się zrealizować zaplanowane działania.
Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisała w 2020 roku 17 umów na łączną kwotę 1 611 576,70 zł.
W projektach bierze udział w sumie 240 beneficjentów.
Organizacje które otrzymały dofinansowanie realizują projekty skierowane do społeczności lokalnej w szczególności zaś do osób wykluczonych społecznie, w formie działań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową i prowadzeniem klubów młodzieżowych.
W ramach aktywizacji zawodowej realizowane są staże zawodowe oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz kompetencje społeczno-zawodowe mieszkańców.
Z kursów, szkoleń i staży korzysta 147 osób, w tym 93 osoby odbywają staż.
W ramach klubów młodzieżowych realizowane są wycieczki, gry edukacyjne, warsztaty i zajęcia sportowe. Z tej formy wsparcia korzystają 93 osoby.
LGD Miasta Brodnicy od początku swojej działalności objęła wsparciem w sumie ponad 500 mieszkańców Brodnicy. Poza konkursami grantowymi realizowaliśmy też szkolenia, warsztaty i projekty własne. Odbyły się szkolenia z nowych wzorów ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych, a także szkolenia dotyczące zasad udzielania wsparcia w ramach konkursów grantowych.
Realizowany był projekt pod nazwą „Brodnica – moje miejsce na ziemi”, dofinansowany ze środków Fundacji Orlen w ramach programu Moje miejsce na Ziemi. W październiku odbyła się III Konferencja „Kobieta bez barier”, która współorganizowana była ze Stowarzyszeniem Planeta Kobiet.
W swoich planach stowarzyszenie ma jeszcze ogłoszenie konkursu na działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
Zadania finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.