W związku z wejściem z dnia 1 stycznia 2021 roku nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w związku z przesłanym materiałem informacyjnym przez MFiPR w zakresie procedury potwierdzania kwalifikowalności uczestników należy:

„W projektach, w których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu grupą docelową są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dokumentem urzędowym potwierdzającym kwalifikowalność uczestników, jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.”

Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności uczestników, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich uczestników, którzy zostaną zrekrutowani do projektu od dnia wejścia w życie zmienionej wersji Wytycznych, tj. od 1 stycznia 2021r.

Poniżej link do zaktualizowanej wersji Wytycznych:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/