Dnia 4 listopada 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację projektów pilotażowych dla mieszkańców Miasta Brodnicy w ramach typu:

Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027 obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez daną LGD w ramach wdrażania swojej strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

Podpisano umowy na realizację projektów pilotażowych z następującymi Wnioskodawcami :

  • Fundacja Brama Epok,
  • Brodnickie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych,
  • Podkarpacka Fundacja Społeczna,
  • EF5 sp. z o. o.,
  • Sympatycy Języków Obcych,
  • Brodnickie Stowarzyszenie Kultury.
Podczas podpisania umów z beneficjentami obecny był wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski.
Projekty wybrane do dofinansowania będą realizowane w ramach Projektu LGD nr RPKP.11.01.00-04-0009/22, który jest współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020 (umowa nr UM_WR.433.1.030.2022 o dofinansowanie Projektu pn.: „Projekt pilotażowy dla mieszkańców Miasta Brodnicy 1” nr RPKP.11.01.00-04-0009/22 z dnia 9 maja 2022 r.).

Projekty dofinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.