Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 21 października 2019 r. o godz. 16:15 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.

Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 16:30 tego samego dnia.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)

2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia

3.    Przyjęcie porządku posiedzenia

4.    Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy:

  • zmiana zapisu § 17 pkt.1 dot. składu Rady,
  • podjęcie uchwały.

5.    Przedstawienie sprawozdań z kadencji: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej.

6.    Wybór członków: Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwał.

7.      Płatność składek członkowskich za 2019r.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia oraz zgodnie z § 12 ust. 2 pkt d utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek wykluczenia przez Zarząd z powodu czterokrotnej nieobecności na Walny Zebraniu.

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień prosimy o obecność na posiedzeniu.