Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 r. o godz. 16:45

w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia
 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok. Podjęcie uchwały.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi. Podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady. Podjęcie uchwały.
 9. Stan realizacji planu komunikacji w 2020 r.
 10. Płatność składek członkowskich za 2020 i 2021 r.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia

Zgodnie z § 16 ust. 8 Statutu uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia oraz zgodnie z § 12 ust. 2 pkt d utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuję wskutek wykluczenia przez Zarząd z powodu czterokrotnej nieobecności na Walny Zebraniu.

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień prosimy o obecność na posiedzeniu.